برگزاری اولین کارگاه آموزشی آزمایشگاه مجازی در دانشگاه آزاد یزد با حضور کارشناسان دانشگاه های آزاد از سراسر کشور