بازدید مسئولین استانی از دفتر بروجن

حضور مسئولین استانی در دفتر بروجن جهت بازدید از شرکت دانش تجهیز فرزانه